هیتر استیرر دیجیتال با نمایشگر LCD و سنسور دمای خارجی مدل HPMT700 – دما 300 درجه سانتیگراد، سرعت 1800RPM (هات پلیت مگنت دار)Heater

در انبار موجود نمی باشد

هیتر استیرر دیجیتال با نمایشگر LCD و سنسور دمای خارجی مدل HPMT700 – دما 300 درجه سانتیگراد، سرعت 1800RPM (هات پلیت مگنت دار)Heater

نقد و بررسی

هیتر استیرر دیجیتال با نمایشگر LCD و سنسور دمای خارجی مدل HPMT700 – دما 300 درجه سانتیگراد، سرعت 1800RPM (هات پلیت مگنت دار)

هات پلیت مگنت، هیتر استیرر یا همزن مغناطیسی دیجیتال با سنسور دمای خارجی محلول (Heater Stirrer with external thermocouple) مدل HPMT 700 جهت مخلوط نمودن و گرم کردن مایعات استفاده می شود. این دستگاه در زمره دستگاه های رایج و پر کاربرد در آزمایشگاه های شیمی، تحقیقاتی، مهندسی و … می باشد. دستگاه هیتر استیرر شرکت فرزانه آرمان، دما و سرعت چرخشی را به صورت مستقل و دیجیتال کنترل می نماید و مقادیر بر روی نمایشگر LCD نمایش داده می شود. این دستگاه مجهز به سنسور دمای خارجی می باشد و با قرار گرفتن سنسور در داخل محلول، امکان کنترل و نمایش دمای محلول با دقت بسیار بالا فراهم می شود.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺪوده ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﯿﺘﺮ اﺳﺘﯿﺮر 700 HPMT :
ﻫﺎت ﭘﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ ﻣﺠﺰای ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺪل ﺷـﺮﮐﺖ ﻓﺮزاﻧﻪ آرﻣﺎن از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑـﻮده و ﺑـﺮای ﻣﺼـﺎرف ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﯾﻌﺎت وﮔﺮم ﮐـﺮدن آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدو ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن دﻣـﺎ و ﺳـﺮﻋﺖ ﭼـﺮﺧﺶ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﻫـﺎی روز ﺑـﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ، ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﻄﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه، اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﺑـﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درون ﻇﺮف ﻗﺮار داده ﺷﺪه و دﻣﺎی ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دارای 2 ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﺑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﺑـﻞ ﺻﻔﺤﻪ داغ، ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﺑﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﯿﺰ دﻣﺎی ﻣﺤﻠـﻮل را اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮی ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه مطلب

کشور سازنده

ایران

نوع محصول

همزن مغناطیسی- حرارتی – Magnetic stirrer – Heater – –

مدل

HPMT700

تولید کننده

شرکت فرزانه آرمان

نیاز به نصب و راه اندازی

ندارد

امکانات و لوازم جانبی

ندارد

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هیتر استیرر دیجیتال با نمایشگر LCD و سنسور دمای خارجی مدل HPMT700 – دما 300 درجه سانتیگراد، سرعت 1800RPM (هات پلیت مگنت دار)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+

+

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.