دوره ­ی­­ آموزشی خواص و ساختار ­ ویژه گروه سنی 13 تا 18 سال

در انبار موجود نمی باشد

دوره ­ی­­ آموزشی خواص و ساختار ­ ویژه گروه سنی 13 تا 18 سال

نقد و بررسی

دوره ­ی­­ آموزشی خواص و ساختار ­ ویژه گروه سنی 13 تا 18 سال

دوره­ ی آموزشی خواص و ساختار (ویژه گروه سنی 13 تا 18 سال) در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ-آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎﻧﻮ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

سرفصل­ های دوره آموزشی:

1- خواص نانومواد

2- نانوساختارها

 

موضوع سرفصل ها:

1- خواص نانومواد: ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه و ﺳﺎﯾﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ و ﻧﺮخ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧد.

سرفصل خواص نانومواد، به فعالیت های زیر می پردازد:

·  مکعب ﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه

·  آﻧﺰﯾﻢ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ

· ﭼﺴﺒﻨﺪه

·  ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻧﺪازه

 

2- نانوساختار: ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ و آﻟﺘﺮوپ ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

سرفصل نانوساختار، به فعالیت های زیر می پردازد:

·  ﺳﺎزه ﻧﺎﻧﻮ

·  آﻟﻮﺗﺮوپ ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ

·  ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ

·  دﻧﯿﺎی ﻣﺮﻣﻮز

 

دانش ­آموزان پس از پایان این دوره­ ی آموزشی، می­ توانند به سوال­ هایی نظیر سوالات زیر پاسخ دهند:

1- وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﭼﯿﺴﺖ؟

2- نیروها در ﭼﻪ داﻣﻨﻪای اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

3- ﭼﻪ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

4- وﻗﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎده اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد، ﺧﻮاص ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

 

ادامه مطلب

مدت زمان دوره

9 جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه است.

نوع دوره

ترکیبی(تئوری و عملی)

سطح دوره

پیشرفته

مخاطب

دانش آموزان مقطع متوسطه

گروه سنی

13 تا 18 سال

پیشنیاز

دوره­ ی­­ آموزشی «مقیاس و رفتار»

تهیه کننده

شرکت توسعه افق نانوفناوری توانا

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوره ­ی­­ آموزشی خواص و ساختار ­ ویژه گروه سنی 13 تا 18 سال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+

+

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.