دوره ­ی­­ آموزشی مقیاس و رفتار ­ ویژه گروه سنی 13 تا 18 سال

در انبار موجود نمی باشد

دوره ­ی­­ آموزشی مقیاس و رفتار ­ ویژه گروه سنی 13 تا 18 سال

نقد و بررسی

دوره ­ی­­ آموزشی مقیاس و رفتار ­ ویژه گروه سنی 13 تا 18 سال

دوره ­ی آموزشی مقیاس و رفتار (ویژه گروه سنی 13 تا 18 سال) در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ-آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎﻧﻮ، رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮاد در اﺑﻌﺎد ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوری در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ است.

سرفصل های دوره آموزشی:

1-  سایز و مقیاس نانو

2-  مزایای نانوتکنولوژی

 

موضوع سرفصل ها:

1- سایز و مقیاس نانو: به ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻧﻮ و ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

سرفصل سایز و مقیاس نانو، به فعالیت­ های زیر می پردازد:

·  اﻓﺴﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ

·  ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ ﻫﺎ

·   ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻦ

·  ﺧﻂ ﮐﺶ ﻧﺎﻧﻮ

 

2-  مزایای نانوتکنولوژی : ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﺑﮕﺮﯾﺰی و زاوﯾﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

سرفصل مزایای نانوتکنولوژی، به فعالیت­ های زیر می پردازد:

· ﺳﺎزه ﮐﻮﭼﮏ

·  ﻣﺮزﻫﺎ در ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوری

·  آﺑﮕﺮﯾﺰی

·  ﺧﻮدﺗﻤﯿﺰﺷﻮﻧﺪﮔﯽ

 

دانش ­آموزان پس از پایان این دوره­ ی آموزشی، می ­توانند به سوال­ هایی نظیر سوالات زیر پاسخ دهند:

1- ﻧﺎﻧﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﮐﺮو و ﻣﯿﮑﺮو ﭼﻘﺪر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ؟

2- وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﯿﺴﺖ؟

3- چرا فناوری نانو از اهمیت بالایی برخوردار است و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﯿﺴت؟

4- وﻗﺘﯽ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺎﻧﻮ تغییر می کنند، ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟

 

ادامه مطلب

مدت زمان دوره

9 جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه است.

نوع دوره

ترکیبی(تئوری و عملی)

سطح دوره

مقدماتی

مخاطب

دانش آموزان مقطع متوسطه

گروه سنی

13 تا 18 سال

پیشنیاز

ندارد

تهیه کننده

شرکت توسعه افق نانوفناوری توانا

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوره ­ی­­ آموزشی مقیاس و رفتار ­ ویژه گروه سنی 13 تا 18 سال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+

+

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.