دوره ­ی­­ آموزشی سنتز و آنالیز ­ ویژه گروه سنی 13 تا 18 سال

در انبار موجود نمی باشد

دوره ­ی­­ آموزشی سنتز و آنالیز ­ ویژه گروه سنی 13 تا 18 سال

نقد و بررسی

دوره ­ی­­ آموزشی سنتز و آنالیز ­ ویژه گروه سنی 13 تا 18 سال

دوره­ ی آموزشی سنتز و آنالیز(ویژه گروه سنی 13 تا 18 سال) در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ-آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن اﻧﻮاع روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

سرفصل های دوره آموزشی:

1- روش­ های سنتز

2- تکنیک­ های آنالیز

 

ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﻓﺼﻞﻫا:

1- روش­ های سنتز: ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰ، از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﯿﺎب ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺧﻮدآراﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن روش ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ واﮐﻨﺶ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷوند.

سرفصل روش ­های سنتز، به فعالیت­ های زیر می ­پردازد:

· کاوش در ساخت

· ، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻧﺎﻟیز

· ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺳﺎزد؟

· موﻧﺘﺎژ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ

 

2-  تکنیک­ های آنالیز: به ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن در درک و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد و روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪل ﺳﺎزی و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧد.

سرفصل تکنیک­ های آنالیز، به فعالیت ­های زیر می ­پردازد:

·  دنیای من یا تو؟

·  “ﺗﻔﺴﯿﺮ داده ها

·  ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺗﻤﺎس ها

·  و ﮐﺎوش در دﻧﯿﺎی ﻧﺎﻧو

 

دانش ­آموزان پس از پایان این دوره ­ی آموزشی، می­ توانند به سوال­ هایی نظیر سوالات زیر پاسخ دهند:

1- ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﻄﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

2- ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد ﭼﻄﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

3- ﻫﺮﮐﺪام از ﺣﻮاس ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ دارﻧﺪ؟

4- ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺑﺰارﻫﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن در اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻧﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟

5- چطور ﻣﯽ ﺗﻮان درﻣﻮرد ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮد؟

6- ﭼﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

ادامه مطلب

مدت زمان دوره

9 جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه است.

نوع دوره

ترکیبی(تئوری و عملی)

سطح دوره

پیشرفته

مخاطب

دانش آموزان مقطع متوسطه

گروه سنی

13 تا 18 سال

پیشنیاز

دوره ­ی آموزشی«مقیاس و رفتار» و دوره­ ی آموزشی«خواص و ساختار»

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوره ­ی­­ آموزشی سنتز و آنالیز ­ ویژه گروه سنی 13 تا 18 سال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+

+

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.